Ada Başkanlıklarına


Adalarda dikkat edilmesi gereken hususlarda hukuki açıklamalar


ERYAMAN 3. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT- ANKARA

SAYI     :2020/ 63                                                                                                                                               29.12.2020

KONU  : Faaliyetlerin sürdürülmesi ve önemli hususlar

                                                       ……………. ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                    3.etapta 42 konut adası ve 4 merkezi adanın bir arada bulunmasıyla toplamda 46 adanın seçim yoluyla göreve gelmiş a da yönetim ve denetim organları ile bu yapılara yön veren ve koordine görevi üstlenen Toplu Yapı Yönetimimizin varlığı malumlarınızdır.

               Çoğu iş ve işlemlerin takibinde Toplu Yapı Yönetiminden beklenilenlerin irademiz dışında gelişen bazı sebeplerden ötürü istenilen düzeyde gerçekleşemediği, görevinin dışında kalan işlerin de Yönetimimizce yapılmasının beklendiği, bu konuda siz sayın Ada Yöneticilerimizin bir kez daha bilgilendirilmesinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.

               Şöyle ki ;

             1-Toplu Yapı Yönetiminin görevleri Yönetim Planının 40 ıncı maddesinde açıklandığı üzere; ada bütçelerinin hazırlanmasında rehberlik edici, yönlendirici faaliyetleri başta olmak üzere bağlayıcı kararlar alabildiği gibi öneri niteliğinde kalan eşgüdümü sağlayıcı kararları da alabilmektedir.  Yönetim Planının 41 inci maddesinde de açıklandığı üzere bütçelerin hazırlanmasında yardımcı olmanın yanı sıra bürokratik hizmetlerin yürütülmesinde düzenlemeler yapma yetkisini de bünyesinde bulunduran kurulumuz asli ve öneri niteliğindeki hizmetlerini eşgüdüme zemin hazırlanması amacıyla yine sizlerden oluşan Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun benimsemesi oranında yürütülmesi, özü itibarıyla gücünü ve desteğini adalarımızdaki kat maliklerinden almaktadır. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun aldığı kararların bağlayıcılığı ise Yönetim Planının 36 ncı maddesinde açıklıkla belirtilmektedir.

             2-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 28 inci maddesinde Yönetim Planının varlığına işaret etmekte ve en önemlisi aynı Kanunun 32 inci maddesinin 3 üncü fıkrası; kat malikleri, yönetim ve denetim unsurları arasındaki anlaşmazlıklarda sorunun çözümünü “Kat Malikleri Kuruluna” bırakmaktadır. Açıklandığı üzere Kurulumuz Ada Yönetimleri üzerinde emredici bir kurul olmamakla beraber sorunların çözümünün ise yerinden ve yetkili kurulca (kat maliklerinin) sonuca götürüleceği anlaşılmaktadır.

            3-Adalarımızda sıklıkla görülen genel ahlaka ve adaba aykırı durumların oluşması ile toplu halde yaşamayı olumsuz yönde etkileyen olaylar karşısında birkaç hukuki örnek ile çözüm yollarında kısaca hatırlatmalar yapılmasında fayda umulmuştur; Yönetim Planının 45/a maddesinde adada oturanların komşularını rahatsız edemeyecekleri, aynı maddenin c) bendinde de oturdukları konutu ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamayacakları, 634 sayılı Kanunun  18. Maddesi ise komşuluk hakkını öne alan başkalarını rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememek kuralını ortaya koymaktadır. Aynı konuyla alakalı olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 737 inci maddesi; oturanların komşularını olumsuz yönde etkileyici taşkınlık yapamayacaklarına hükmetmiştir.

               Bütün bu hukuki müeyyidelerin sıralaması sonrasında en önemlisi ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 316.maddesinde “komşularına gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Buna uyulmadığı zaman kiraya veren kiracıya sözleşmeyi feshedeceğine dair ihtarda bulunabilir. Burada aslolan ihtarı kiraya veren ev sahibinin kiracıya noter yoluyla ihtarda bulunmasıdır.

               Adalarımızda özellikle uyuşturucu partileri veya fuhuş şeklinde sıralanabilen konularda ceza hukukumuzun 227/2 inci maddesi yaptırımlarda bulunmaktadır. Burada dikkat edilecek husus; şikayetin oluşması ve talebin yerel mahkemede ilgili hakimden müdahalede bulunmasını istemektir. Konu detaylarına göre bazen Kabahatler Kanununu bazen de Ceza Kanunlarını alakadar edebilmektedir. Fuhuşla mücadelede başkaca etkileyici tedbirlerde alınmakta kolluk güçleri ve mülki amirlikçe oluşturulan Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları genellikle suçüstü hükümlerine göre suç mahallini mühürlemeye kadar gerekli önlemleri alabilmektedir. Olumsuzlukların büyümesi ve tekrarı halinde  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25 inci maddesi çekilemezlik halinde kiracı yada sahibi hakkında çoğunluk kararı ile mahkemeden tahliye ve konutun satışını isteyebilir şeklinde hukuki bir sürece de işaret etmektedir.  Tüm bu işlemlerde bir avukat aracılığıyla hareket edilmesinde yarar umulmaktadır. 

             4-Yukarıda açıklandığı üzere ayrıca aidatların ödeme aksaklıkları ve icra takipleri başta olmak üzere Kurulumuz ile bağı bulunan avukatlık hizmetlerinin yanı sıra ada yönetimlerimiz farklı bir avukatlık hizmetine başvurabileceklerdir. Ancak; Toplu Yapı Yönetimince belirlenen avukatın dışında başka bir avukatla işbirliği yapan ya da sözleşme imzalayan ada yönetimleri; avukatın isim, telefon vb. bilgilerini TYY’ ne bildirmek, avukatın ise icra sonuçlarını  ve icraya verilen kat maliklerinin isimlerini bildirmek , keza TYY’ nin belirlediği hesaplara tahsil edilen paraları yatırmaları mecburiyeti bulunmaktadır. Çünkü aidatların toplanması ve hesaplara aktarılması işlemi TYY’ nce bir merkezden yapılmaktadır.

             5-Adanıza ait her türlü harcamaların (Ada Bütçesinden) belgelerini muhasebeleştirmek üzere Toplu Yapı Yönetiminin muhasebe birimine; harcamanın ait olduğu ayı takip eden ayın 1’i ila 15’i arasında teslim etmeleri, bu hususun aylık olarak takibinin yapılması gerekmekte ve bütçenin kontrolü açısından da önem arz etmektedir.

           6-Aidatların yatırma işlemleri ; elden, bankamatik, banka veya internet bankacılığı şeklinde  de gerçekleştirilmektedir. Ancak halen varlığını sürdüren kovid-19 salgını sebebiyle insanlarımızın sağlığını korumak amacıyla aidat yatırma işlemlerinin mümkün olduğunca elden yatırılması yerine bankamatik, banka veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılması önerilmektedir. 

            Tüm bu açıklamalarımız dışında Toplu konut alanlarında yaşanmış ve yaşanmakta olan olayların çözümünde birlikte hareket edileceğini ve rehberlikte bulunacağımızı,

             Bilgilerinize saygıyla sunar, esenlikler dilerim.

 

 

                                                                                                                                                                                            Mustafa KAYA

                                                                                                                                                                                 Eryaman 3. Etap TYY Kurulu                                                                                                                                                                                                               Başkanı

 

 

Dağıtım : Ada Yönetim Kurulu Başkanlıklarına


- 30.05.2023 tarihine kadar yayımlanacaktır.

- 11.10.2021 tarihinde mehmet akin özba tarafından oluşturuldu.

- 16.10.2021 tarihinde mustafa kaya tarafından onaylandı.